Pedigree

Alyeshin, Sutyagin, Zack, Chuchalin, Kovalev

all Rodin, Labkovsky,
Rabinovich
Damesheck, Abramzon Alyeshin,
Zack, Chuchalin,
Kovalev
Aususkin, Yellen,
Goldman, Lansky,
Lumer, Katz
Epshtein, Sapozhnickov,
Itskovich, Rozhavsky
Blumenfeld, Toulch,
Anolick, Avrich, Berenstein