Pedigree

Epshtein, Sapozhnickov, Itskovich, Rozhavsky

all Rodin, Labkovsky,
Rabinovich
Damesheck, Abramzon Alyeshin,
Zack, Chuchalin,
Kovalev
Aususkin, Yellen,
Goldman, Lansky,
Lumer, Katz
Epshtein, Sapozhnickov,
Itskovich, Rozhavsky
Blumenfeld, Toulch,
Anolick, Avrich, Berenstein